• Fri frakt på alla prenumerationer
  • Barnens favoritvitaminer
  • Leveranstid 2-5 arbetsdagar
Generation PEP sponsored by Monkids

Vi stöttar Generation PEP

Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Detta tycker vi är bland det viktigaste och bästa vi kan föra vidare till nästkommande generationer.
Just därför vill vi stötta Generation Pep.

Besök den officiella hemsidan

Generation PEP sponsored by Monkids

Hur arbetar Generation Pep

Generation Pep arbetar för att hela samhället ska engageras i barn och ungas hälsa. Forskning visar nämligen att en ensam aktör inte kan leda förändringsarbetet, utan hela samhället måste agera. Därför har Generation Pep valt att rikta vårt arbete mot flera olika sektorer av samhället. Vi vill på allvar kunna skapa den förändring som behövs för att alla barn och ungas ska få möjlighet och ha viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep jobbar inom följande områden:

Hälsosam start i livet

Vi tror att levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och ju äldre barnen blir desto svårare blir det att påverka och ändra ett beteende. Därför vill vi sprida kunskap och skapa förutsättningar för att göra hälsosamma val bland de minsta barnen och deras föräldrar. Inom verksamhetsområdet ”En hälsosam start i livet” arbetar vi mot de aktörer som vill och kan påverka så många barn som möjligt, vilket gör bland annat barnhälsovården och förskolan till två mycket viktiga arenor. Här kan vi nå ut med kunskap till över 95 procent av Sveriges barn.

Hälsosam skola

Generation Pep har sedan 2016 utvecklat stöd och verktyg med syfte att stötta skolor i arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som en naturlig del av skoldagen. Arbetet bidrar till en mer jämlik folkhälsa, och skapar bättre förutsättningar för lärande. Du kan läsa mer om vårt digitala metodstöd Generation Pep Skola här.

Hälsosam fritid

Barn och ungas fritid är en möjlighet för barn att stärka sitt sociala sammanhang, men också få möjlighet till ökad rörelseglädje. Idag vet vi att barns möjlighet till en aktiv fritid påverkas av vårdnadshavarnas ekonomiska situation. På Generation Pep vill vi arbeta för att alla barn, oavsett var i landet de växer upp, vems ens föräldrar är eller vilket kön en har, ska ha möjlighet till en aktiv fritid.

Hälsosamma val

Idag är mycket i vår vardag designat för att vi ska fatta ohälsosamma beslut. Många gånger är det situationen som påverkar konsumentens beteende och beslut. Det är därför viktigt att vi arbetar tillsammans med konsumentföretag, dagligvaruhandeln, restauranger med flera för att påverka konsumenternas beslut i rätt riktning. Vi vill underlätta hälsosamma val i vardagen – i mataffären, i cafeterian och i andra beslutssituationer. Det ska vara lätt att välja rätt!

Hälsokunniga beslutsfattare

Det finns idag stark evidens både för vad kroppen behöver få i sig och hur mycket den behöver röra på sig för att vi människor ska må bra. För att fatta rätt beslut behöver beslutsfattare vara välinformerad och besitta god kunskap inom området. Inom verksamhetsområdet ”Hälsokunniga beslutsfattare” vill Generation Pep verka för att sprida kunskap om hur hälsoläget ser ut för barn och unga idag, och därmed också verka för att sätta frågan om barn och ungas hälsa högre upp på agendan hos beslutfattare och opinionsbildare.

Hälsoengagerad folkrörelse

Vår ambition är att aktivera en hälsoengagerad folkrörelse med syfte att fånga upp, synliggöra
och förena det engagemang som finns för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv. Vi vill ge
alla som delar vår vision och som engagerar sig för att vi skall närma oss den, en gemensam plattform och identitet för att skapa samverkansmöjligheter och sammanhållning. Här kan du läsa mer om hur du kan vara en del av Generation Peps folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Monkidsbloggen hittar du fler inlägg om vårt samarbete.

Loading